AKTUALNOŚCI

CAPOEIRA PARA TODOS - CAPOEIRA DLA WSZYSTKICH - STYCZEŃ 2018r.

Juz w styczniu 2018 r. kolejna edycja niezwykłego spotkania "CAPOEIRA PARA TODOS - CAPOEIRA DLA WSZYSTKICH". Wyczekujcie terminu i harmonogramu który niebawem (...)

CZYTAJ DALEJ >

GALERIAStatut Stowarzyszenia Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.


Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.


§ 2.


Stowarzyszenie używa skróconej nazwy „AKTYWNI”


§ 3.


Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław, obszarem działania jest Rzeczpospolita Polska, a dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może rozszerzyć działalność na tereny innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.


§ 4.


Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną.


§ 5.


Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Współpraca musi być zgodna ze Statutem Stowarzyszenia. Decyzję o podjęciu współpracy podejmuje Zarząd.


§ 6.


Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


§ 7.


Stowarzyszenie ma prawo używania oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


§ 8.


Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.


§ 9.


Stowarzyszenie może powoływać Jednostki Terenowe – Oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa Jednostka Organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną. Zasady powołania Jednostek Terenowych określone są w rozdziale V niniejszego statutu.ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 10.


Celem Stowarzyszenia jest stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej, psychofizycznej oraz sfery osobowościowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i korekcyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, które będą realizowane poprzez:


 1. promowanie wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, rehabilitacji ruchowej,

 2. prowadzenie aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży oraz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych patologią, pochodzących z terenów wiejskich oraz wychowanków domów dziecka,

 3. prowadzenie działalności podnoszącej sprawność psychofizyczną społeczeństwa,

 4. propagowanie aktywnego trybu życia jako środek profilaktyczny podnoszący stan zdrowia społeczeństwa,

 5. rozpowszechnianie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej, sportu przez wszystkich chętnych mieszkańców z regionu działania Stowarzyszenia,

 6. popularyzowanie postaw otwartości i promowanie idei tolerancji wśród społeczeństwa wobec innych kultur,

 7. przeciwdziałanie zjawisku alkoholizmu oraz narkomanii wśród dzieci i młodzieży,

 8. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej, promowanie zdrowego stylu życie poprzez ruch pomiędzy społeczeństwami innych krajów,

 9. rozpowszechnianie i zachęcanie do poznawania innych kultur, a także nauki języków obcych, dzięki współpracy międzynarodowej, poprzez organizowanie warsztatów językowych,

 10. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, jeśli ich cele statutowe obejmują działalność pożytku publicznego,

 11. zastosowanie rehabilitacji ruchowej mającej na celu przywrócenie, poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych za pomocą zabiegów i ćwiczeń fizycznych w oparciu o wiedzę medyczną,

 12. organizowanie imprez sportowych, charytatywnych i integracyjnych z zakresu działalności Stowarzyszenia,

 13. działania na rzecz integracji, zarówno z podobnymi instytucjami jak i innymi organizacjami pozarządowymi,

 14. tworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk bliskich celom Stowarzyszenia oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach,

 15. działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

 16. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 17. organizowanie wypoczynku dzieci młodzieży,

 18. prowadzenie działalności szkoleniowej mającej na celu podwyższanie kwalifikacji kadry i osób działających na rzecz Stowarzyszenia.


§ 11.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


 1. organizowanie i prowadzenie, zajęć-treningów, warsztatów, obozów w zakresie sztuk walki, tańca, pokazów, rekreacji fizycznej zgodnie z zakresem działalności Stowarzyszenia,

 2. organizowanie i prowadzenie imprez, seminariów, festiwali oraz mitingów promujących działalność Stowarzyszenia,

 3. prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia,

 4. organizowanie wypraw naukowych i wyjazdów kulturoznawczych,

 5. prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania,

 6. realizację i prowadzenie własnych projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,

 7. pozyskiwanie sponsorów wśród zakładów pracy, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, w tym również podmiotów zagranicznych,

 8. wchodzenie w posiadanie obiektów, urządzeń sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych służących do realizacji celów Stowarzyszenia,

 9. Stowarzyszenie posiada charakter zarobkowy wyłącznie na cele samego Stowarzyszenia,

 10. inne działania realizujące cele statutowe.


§ 12.


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.


§ 13.


Stowarzyszenie może w przyszłości ubiegać się o status Organizacji Pożytku Publicznego.


§ 14.


Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna, w przypadku odpłatnej można pobierać opłaty jedynie do wysokości poniesionych kosztów.


§ 15.


Dochód z odpłatnej działalności będzie przeznaczony w całości wyłącznie na działalność statutową stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


§16.


Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.


§ 17.


Stowarzyszenie posiada członków:


 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.


§ 18.


Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:


 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,

 2. przedstawi pozytywną opinię przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia.


§ 19.


Osoba staje się członkiem zwyczajnym po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.


§ 20.


Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.


§ 21.


Osoba staje się członkiem wspierającym po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.


§ 22.


Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.


§ 23.


Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek większości 2/3 członków Stowarzyszenia.


§ 24.


Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.


§ 25.


Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.


§ 26.


Członkowie zwyczajni mają prawo:


 1. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,

 2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków, oraz wypowiadania się i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,

 3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 4. korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy stowarzyszenia,

 5. udziału w zebraniach, wykładach, warsztatach, obozach, seminariach oraz festiwalach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 6. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,

 7. uczestniczenia we wszystkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

 8. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.


§ 27.


Członkowie zwyczajni mają obowiązek:


 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek członkowskich,

 4. propagować cele Stowarzyszenia w rejonie działalności Stowarzyszenia.


§ 28.


Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych Władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.


§ 29.


Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.


§ 30.


Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.


§ 31.


Utrata członkostwa następuje na skutek:


 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie stowarzyszenia,

 2. na pisemny uzasadniony wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

 3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 4. nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia dłużej niż pół roku,

 5. z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

 6. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.


§ 32.


Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA


§ 33.


Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:


 1. Walne Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd Główny,

 3. Komisja Rewizyjna.


§ 34.


Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.


§ 35.


Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów niezależnie od ilości obecnych członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.


§ 36.


W razie gdy skład ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który ulegnie zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż polowe składu organu.


Walne Zgromadzenie Członków


§ 37.


Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:


 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.


§ 38.


Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.


§ 39.


Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.


§ 40.


Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


§ 41.


Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów niezależnie od ilości obecnych członków. Głosowanie jest jawne.


§ 42.


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:


 1. uchwalania Statutu i jego zmian,

 2. uchwalanie regulaminu i jego władz,

 3. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 4. wybór i odwoływanie wszystkich Władz Stowarzyszenia,

 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalanie budżetu,

 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Stowarzyszenia,

 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego Władze,

 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz Stowarzyszenia,

 14. określa zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród.


Zarząd Główny


§ 43.


Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.


§ 44.


Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.


§ 45.


Zarząd Główny składa się z 3 do 5 członków w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes, Wiceprezes lub jeden z Członków Zarządu.


§ 46.


Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.


§ 47.


Do kompetencji Zarządu Głównego należą:


 1. kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia,

 2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,

 3. realizacja celów Stowarzyszenia,

 4. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 5. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

 10. przyjmowanie i skreślanie członków stowarzyszenia,

 11. nadawanie odznak i wyróżnień,

 12. ustalanie budżetu stowarzyszenia.


§ 48.


Prezes Zarządu:


 1. kieruje Stowarzyszeniem,

 2. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz w sprawach majątkowych,

 3. zwołuje Zarząd, proponuje porządek obrad oraz kieruje pracami Zarządu,

 4. prowadzi obrady Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,

 5. przedstawia Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia.


Komisja Rewizyjna


§ 49.


Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu nie rzadziej niż dwa razy w roku.


§ 50.


Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, mogą jednak brać udział w posiedzeniach Zarządu z prawem głosu doradczego.


§ 51.


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:


 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

 4. składanie wniosków o absolutorium dla Władz Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 6. rozstrzyganie sporów na płaszczyźnie Zarząd – członkowie Stowarzyszenia,

 7. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem Statutu Stowarzyszenia,

 8. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem.ROZDZIAŁ V
JEDNOSTKI TERENOWE


§ 52.


Stowarzyszenie może powołać Terenowe Jednostki Organizacyjne – Oddziały.


§ 53.


Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.


§ 54.


Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków Zarządu.


§ 55.


Oddział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału licząc nie mniej niż 10 członków Stowarzyszenia działających na danym terenie zakładanej jednostki. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.


§ 56.


Siedzibę Jednostki Terenowej ustala Zarząd Stowarzyszenia.


§ 57.


Władzami Jednostki Terenowej są:


 1. Walne Zgromadzenie Członków Jednostki Terenowej,

 2. Zarząd Jednostki Terenowej,

 3. Komisja Rewizyjna Jednostki Terenowej.


§ 58.


Kadencja Jednostki Terenowej trwa 4 lata.


§ 59.


W razie, gdy skład Władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dominują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


Walne Zgromadzenie Członków Jednostki Terenowej


§ 60.


Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Jednostki Terenowej – Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.


§ 61.


O terminie Walnego Zgromadzenia Jednostki Terenowej wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd Jednostki Terenowej Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia. Powiadamia członków telefonicznie, listownie, poprzez e-mail.


§ 62.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jednostki terenowej zwołuje Zarząd Jednostki Terenowej:


 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej Jednostki Terenowej,

 3. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Jednostki Terenowej.


§ 63.


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Jednostki Terenowej należą:


 1. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,

 2. wybieranie delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,

 3. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,

 4. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,

 5. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Oddziału

 6. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.


Zarząd Jednostki Terenowej


§ 64.


Zarząd Jednostki Terenowej składa się z 3 do 5 członków i wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika.


§ 65.


Posiedzenie Zarządu Jednostki Terenowej odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.


§ 66.


Do kompetencji Zarządu Jednostki Terenowej należą:


 1. kierowanie bieżącą pracą,

 2. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału oraz Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,

 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału,

 5. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,

 6. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 7. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia


Komisja Rewizyjna Jednostki Terenowej


§ 67.


Komisja Rewizyjna Jednostki Terenowej jest niezależnym od Zarządu Jednostki Terenowej organem Jednostki Terenowej Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.


§ 68.


Komisja Rewizyjna Jednostki Terenowej składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza, wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.


§ 69.


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Jednostki Terenowej należą:


 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,

 2. ocena pracy Zarządu, w tym, corocznych sprawozdań i bilansu,

 3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,

 4. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,

 6. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia Oddziału,

 7. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązanie Oddziału StowarzyszeniaROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE


§ 70.


Majątek Stowarzyszenia powstaje:


 1. ze składek członkowskich,

 2. ze składek członkowskich,

 3. z darowizn, spadków, zapisów,

 4. z dotacji i ofiarności publicznej,

 5. z dochodów z działalności statutowej Stowarzyszenia,

 6. z odsetek bankowych i innych dochodów z kapitału.


§ 71.


Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.


§ 72.


Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 73.


Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


§ 74.


Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa i jednego z Członków Zarządu.


§ 75.


Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycie niezbędnych kosztów związany z działalnością statutową.


§ 76.


Zarząd może ustanowić jego pełnomocników i ustalać zakres ich kompetencji.ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 77.


Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§ 78.


Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków, powołuje likwidatora, określa sposób jego likwidacji, oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


§ 79.


Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział – Jednostkę Terenową, działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.


§ 80.


Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału - Jednostki Terenowej Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zgromadzenie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzje o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członów uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniu Oddziału Stowarzyszenia.


§ 81.


W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (dz. U. 1989r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).